તમારો ભરોસો મને ભારી

નરસિંહ મહેતા

તમારો ભરોસો મને ભારી,

સીતાના સ્વામી, તમારો ભરોસો મને ભારી.

રંક ઉપર વ્હાલો ચમ્મર ઢોળાવે,

ભૂપને કીધા ભીખારી, સીતાના સ્વામી ... તમારો ભરોસો.

નખ વધારી હિરણ્યકશ્યપ માર્યો,

પ્રહ્લાદ લીધો ઉગારી, સીતાના સ્વામી ... તમારો ભરોસો.

ભલે મળ્યો મહેતા નરસૈંયાનો સ્વામી,

નામ ઉપર જાઉં વારી, સીતાના સ્વામી ... તમારો ભરોસો.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using Tamaro Bharoso Mane Bhari lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in