સોનાની સાંકળે બાંધ્યો હિંડોળો આંબાની ડાળ

સોનાની સાંકળે બાંધ્યો હિંડોળો આંબાની ડાળ,

રૂપાનાં કડલાં ચાર,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

બાંયે બાજુબંધ બેરખા રે આંબાની ડાળ (૨)

કિનખાબી સુરવાલ,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

ચડવા તે ઘોડલા હંસલા રે, આંબાની ડાળ (૨)

પિતળીયા પલાણ,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

પગે રાઠોડી મોજડી રે, આંબાની ડાળ (૨)

ચાલે ચટકતી ચાલ,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

માથે મેવાડી મોળિયાં, આંબાની ડાળ (૨)

દશે આંગળીએ વેઢ,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in