શ્રી રામચન્દ્ર કૃપાલુ

શ્રીરામચન્દ્ર કૃપાલુ ભજુ મન હરણ ભવભય દારુણમ્ .

નવકઞ્જ લોચન કઞ્જ મુખકર કઞ્જપદ કઞ્જારુણમ્ .. ૧..

કંદર્પ અગણિત અમિત છબિ નવ નીલ નીરજ સુન્દરમ્ .

પટપીત માનહું તડ઼િત રુચિ સુચિ નૌમિ જનક સુતાવરમ્ .. ૨..

ભજુ દીન બન્ધુ દિનેશ દાનવ દૈત્યવંશનિકન્દનમ્ .

રઘુનન્દ આનંદકંદ કોશલ ચન્દ દશરથ નન્દનમ્ .. ૩..

સિર મુકુટ કુણ્ડલ તિલક ચારુ ઉદાર અઙ્ગ વિભૂષણમ્ .

આજાનુભુજ સર ચાપધર સઙ્ગ્રામ જિત ખરદૂષણમ્ .. ૪..

ઇતિ વદતિ તુલસીદાસ શઙ્કર શેષ મુનિ મનરઞ્જનમ્ .

મમ હૃદયકઞ્જ નિવાસ કુરુ કામાદિખલદલમઞ્જનમ્ .. ૫..

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in