શિવતાંડવ સ્તોત્ર

રાવણ

જટાટવીગલજ્જલપ્રવાહપાવિતસ્થલે

ગલેऽવલંબ્ય લંબિતાં ભુજંગતુંગમાલિકામ્ ।

ડમડ્ડમડ્ડમડ્ડમન્નિનાદવડ્ડમર્વયં

ચકાર ચંડતાંડવં તનોતુ નઃ શિવઃ શિવમ્ ॥૧॥

જટાકટાહસંભ્રમભ્રમન્નિલિંપનિર્ઝરી

વિલોલવીચિવલ્લરીવિરાજમાનમૂર્ધનિ ।

ધગદ્ધગદ્ધગજ્જ્વલલ્લલાટપટ્ટપાવકે

કિશોરચંદ્રશેખરે રતિઃ પ્રતિક્ષણં મમ ॥૨॥

ધરાધરેંદ્રનંદિનીવિલાસબંધુબંધુર

સ્ફુરદ્દિગન્તસન્તતિપ્રમોદમાનમાનસે ।

કૃપાકટાક્ષધોરણીનિરુદ્ધદુર્ધરાપદિ

ક્વચિદ્દિગંબરે મનો વિનોદમેતુ વસ્તુનિ ॥૩॥

જટાભુજંગપિંગલસ્ફુરત્ફણામણિપ્રભા

કદંબકુંકુમદ્રવપ્રલિપ્તદિગ્વધૂમુખે ।

મદાંધસિંધુરસ્ફુરત્ત્વગુત્તરીયમેદુરે

મનોવિનોદમદ્ભુતં બિભર્તુ ભૂતભર્તરિ ॥૪॥

સહસ્રલોચનપ્રભૃત્યશેષલેખશેખર

પ્રસૂનધૂલિધોરણી વિધૂસરાંઘ્રિપીઠભૂઃ ।

ભુજંગરાજમાલયા નિબદ્ધજાટજૂટક

શ્રિયૈ ચિરાય જાયતાં ચકોરબંધુશેખરઃ ॥૫॥

લલાટચત્વરજ્વલદ્ધનંજયસ્ફુલિંગભા

નિપીતપંચસાયકં નમંનિલિંપનાયકમ્ ।

સુધામયૂખલેખયા વિરાજમાનશેખરં

મહાકપાલિસમ્પદે શિરોજટાલમસ્તુ નઃ ॥૬॥

કરાલભાલપટ્ટિકાધગદ્ધગદ્ધગજ્જ્વલ

દ્ધનંજયાહુતીકૃતપ્રચંડપંચસાયકે ।

ધરાધરેન્દ્રનંદિનીકુચાગ્રચિત્રપત્રક

પ્રકલ્પનૈકશિલ્પિનિત્રિલોચને રતિર્મમ ॥૭॥

નવીનમેઘમંડલી નિરુદ્ધદુર્ધરસ્ફુરત્

કુહૂનિશીથિનીતમઃ પ્રબંધબદ્ધકંધરઃ ।

નિલિંપનિર્ઝરીધરસ્તનોતુ કૃત્તિસિંધુરઃ

કલાનિધાનબંધુરઃ શ્રિયં જગદ્‌ધુરંધરઃ ॥૮॥

પ્રફુલ્લનીલપંકજપ્રપંચકાલિમપ્રભા

વલંબિકંઠકંદલીરુચિપ્રબદ્ધકન્ધરમ્ ।

સ્મરચ્છિદં પુરચ્છિદં ભવચ્છિદં મખચ્છિદં

ગજચ્છિદાંધકચ્છિદં તમંતકચ્છિદં ભજે ॥૯॥

અખર્વસર્વમંગલા કલાકદંબમંજરી

રસપ્રવાહમાધુરી વિજૃંભણામધુવ્રતમ્ ।

સ્મરાંતકં પુરાંતકં ભવાંતકં મખાંતકં

ગજાંતકાંધકાંતકં તમંતકાંતકં ભજે ॥૧૦॥

જયત્વદભ્રવિભ્રમભ્રમદ્ભુજંગમશ્વસદ્

વિનિર્ગમત્ક્રમસ્ફુરત્કરાલભાલહવ્યવાટ્ ।

ધિમિદ્ધિમિદ્ધિમિધ્વનંમૃદંગતુંગમંગલ-

ધ્વનિક્રમપ્રવર્તિતપ્રચંડતાંડવઃ શિવઃ ॥૧૧॥

દૃષદ્વિચિત્રતલ્પયોર્ભુજંગમૌક્તિકસ્રજોર્

ગરિષ્ઠરત્નલોષ્ઠયોઃ સુહૃદ્વિપક્ષપક્ષયોઃ ।

તૃણારવિંદચક્ષુષોઃ પ્રજામહી મહેંદ્રયોઃ

સમં પ્રવૃત્તિકઃ કદા સદાશિવં ભજામ્યહમ્ ॥૧૨॥

કદા નિલિંપનિર્ઝરીનિકુંજકોટરે વસન્

વિમુક્તદુર્મતિઃ સદા શિરઃસ્થમંજલિં વહન્ ।

વિમુક્તલોલલોચનો લલામભાલલગ્નકઃ

શિવેતિ મંત્રમુચ્ચરન્ કદા સુખી ભવામ્યહમ્ ॥૧૩॥

નિલિંપનાથનાગરીકદંબમોલમલ્લિક:

નિગુંફનિર્ભરક્ષરંમધૂષ્ણિકામનોહરઃ ।

તનોતુ નો મનોમુદં વિનોદિનીમહર્નિશં

પરિશ્રયં પરં પદં તદંગજત્વિષાં ચયઃ ॥૧૪॥

ઇમં હિ નિત્યમેવમુક્તમુત્તમોત્તમં સ્તવં

પઠંસ્મરંબ્રુવન્નરો વિશુદ્ધિમેતિ સંતતં ।

હરે ગુરૌ સુભક્તિમાશુ યાતિ નાન્યથા ગતિં

વિમોહનં હિ દેહિનાં સુશંકરસ્ય ચિંતનં ॥૧૫॥

પૂજાવસાનસમયે દશવક્ત્રગીતં

યઃ શંભુપૂજનપરં પઠતિ પ્રદોષે ।

તસ્ય સ્થિરાં રથગજેંદ્રતુરંગયુક્તાં

લક્ષ્મીં સદૈવ સુમુખીં પ્રદદાતિ શંભુઃ ॥૧૬॥

ઇતિ શ્રી રાવણ વિરચિત શિવતાંડવ સ્તોત્રમ્ ॥

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in