રામદેવપીરની આરતી

હરજી ભાટી

પીછમ ધરાસુ મારા બાપજી પધાર્યા

ઘર અજમલ અવતાર લીયો

લાછાબાઈ સગુણાબાઈ કરે હરની આરતી

હરજી ઓ ભાટી ચંવર ઢુળે… પીછમ ધરાસુ…

ગંગા યમુના બહે રે સરસ્વતી

રામદેવ બાબા સ્નાન કરે…

લાછાબાઈ સગુણાબાઈ કરે હરની આરતી

હરજી ઓ ભાટી ચંવર ઢુળે…

વીણા રે તંદુરા બાબા નોબત બાજે

ઝાલરની રે ઝણકાર પડે…

લાછાબાઈ સગુણાબાઈ કરે હરની આરતી

હરજી ઓ ભાટી ચંવર ઢુળે…

ધિરત મીઠાઈ બાબા ચઢે તારે ચુરમો

ધુપ ગુગળ મહેકાર કરે…

લાછાબાઈ સગુણાબાઈ કરે હરની આરતી

હરજી ઓ ભાટી ચંવર ઢુળે…

દૂરા રે દેશાસુ બાબા આવે તારે જાતરી

સમાધી કે આગે આવી નમન કરે…

લાછાબાઈ સગુણાબાઈ કરે હરની આરતી

હરજી ઓ ભાટી ચંવર ઢુળે…

હરિ શરણાં મે ભાટી હરજી તો બોલ્યા

નવા રે ખંડા મે નિશાન ફીરે…

લાછાબાઈ સગુણાબાઈ કરે હરની આરતી

હરજી ઓ ભાટી ચંવર ઢુળે…

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in