રાખનાં રમકડાં

અવિનાશ વ્યાસ

રાખનાં રમકડાં મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે

મૃત્યુલોકની માટીમાંથી માનવ થઇને ભાખ્યાં રે

રાખનાં રમકડાં….

બોલે ડોલે રોજ રમકડાં, નિત નિત રમત્યું માંડે

આ મારું આ તારું કહીને એકબીજાને ભાંડે રે

રાખનાં રમકડાં…..

હે કાચી માટીની કાયામાંથી માયા કેરા રંગ લગાયા

ઢીંગલા ઢીંગલીએ ઘર માંડ્યાં ત્યાં તો વિંઝણલા વિંઝાયા રે

રાખનાં રમકડાં…..

અંત-અનંતનો તંત ન તૂટ્યો ને રમત અધૂરી રહી

તનડા ને મનડાની વાતો મનની મનમાં રહી ગઇ

રાખનાં રમકડાં…..

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using rakhana ramakada lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in