પાયોજી મૈંને રામ-રતન

મીરાબાઈ

પાયોજી મૈંને રામ-રતન ધન પાયો.

વસ્તુ અમુલખ દી મેરે સતગુરૂ,

કિરપા કર અપનાયો ... પાયોજી મૈંને

જનમ જનમકી પૂંજી પાઇ,

જગમેં સભી ખોવાયો ... પાયોજી મૈંને

ખરચૈ ન ખૂટે, ચોર ન લૂટે,

દિન દિન બઢત સવાયો ... પાયોજી મૈંને

સતકી નાવ, ખેવટિયા સતગુરૂ,

ભવ-સાગર તર આયો ... પાયોજી મૈંને

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,

હરખ હરખ જશ ગાયો ... પાયોજી મૈંને

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using payoji maine ram ratan lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in