પરિપૂર્ણ સતસંગ

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

પરિપૂર્ણ સતસંગ હવે તમને કરાવું,

ને આપું જોને નિર્મળ જ્ઞાન રે,

જનમવા મરવાનું તમારું મટાડીને

ધરાવું અવિનાશીનું ધ્યાન રે ... પરિપૂર્ણ.

નામરૂપને મિથ્યા જાણો ને

મેલી દેજો મનની તાણાવાણ રે,

આવો બેસો એકાંતમાં ને તમને,

પદ આપું નિર્વાણ રે ... પરિપૂર્ણ.

સદા રહો સતસંગમાં ને

કરો અગમની ઓળખાણ રે,

નુરત સુરતથી નિજ નામ પકડીને

જેથી થાય હરિની જાણ રે ... પરિપૂર્ણ.

મેલ ટળે ને વાસના ગળે,

ન કરો પુરણનો અભિયાસ રે,

ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં,

થાય મૂળ પ્રકૃતિનો નાશ રે ... પરિપૂર્ણ.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using paripurn satasang lyrics, paripuran satasang have tamane karavu lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in