પાપ તારું પરકાશ જાડેજા

જેસલ તોરલ

પાપ તારું પરકાશ જાડેજા ! ધરમ તારો સંભાળરે,

તારી બેડલીને બૂડવા નહિ દઉં, જાડેજા રે ! એમ તોરલ કહે છે જી.

વાળી ગોંદરેથી ગાય, તોળી રાણી !

વાળી ગોંદરેથી ગાય રે,

બહેન ભાણેજાં મારિયાં, તોરલ દે રે !-એમ જેસલ કહે છે જી..

પાદર લૂંટી પાણિયાર, તોળી રાણી !

પાદર લૂંટી પાણિયાર રે,

વનના મોરલા મારિયા, તોરલ દે રે !—એમ જેસલ કહે છે જી0

ફોડી સરોવર પાળ, તોળી રાણી !

ફોડી સરોવર પાળ રે,

વનકેરા મૃગલા મારિયા તોરલદે રે !—એમ જેસલ કહે છે જી0

લૂંટી કુંવારી જાન, તોળી રાણી !

લૂંટી કુંવારી જાન રે,

સતવીસું મોડબંધા મારિયા, તોરલદે રે !—એમ જેસલ કહે છે જી0

હરણ હર્યાં લખચાર, તોળી રાણી !

હરણ હર્યાં લખચાર રે,

એવાં કરમ તો મેં કર્યાં, તોરલદે રે !—એમ જેસલ કહએ છે જી

જેટલા મથેજા વાળ, તોળી રાણી,

જેટલા મથેજા વાળ રે,

એટલા કુકરમ મેં કર્યાં, તોરલદે રે !—એમ જેસલ કહે છે જી

પુણ્યે પાપ ઠેલાય, જાડેજા !પુણ્યે પાપ ઠેલાય રે,

તારી બેડલીને બૂડવા નહિ દઉં, જાડેજા રે !—એમ તોરલ કહે છે જી

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using pap taru prakash jadeja lyrics, pap taru prkas jadja lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in