નંદલાલ નહિ રે આવું

મીરાબાઈ

નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે;

તુલસીની માળામાં શ્યામ છે; વા’લા. નંદલાલ૦

વૃંદા તે વનને મારગ જાતાં;

રાધા ગોરીને કાન શ્યામ છે, વા’લા. નંદલાલ૦

વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો છે;

સહસ્ત્ર ગોપી ને એક કહાન છે રે; વા’લા. નંદલાલ૦

વૃંદા તે વનને મારગ જાતાં,

દાણ આપ્યાની ઘણી હામ છે; વા’લા. નંદલાલ૦

વૃંદા તે વનની કુંજગલીમાં;

ઘેરઘેર ગોપીઓનાં ઠામ છે રે; વા’લા. નંદલાલ૦

આણી તીરે ગંગા વા’લા પેલી તીરે જમુના;

વચમાં ગોકુળિયું ગામ છે; વા’લા. નંદલાલ૦

ગામના વલોણાં મારે મહીનાં વલોણાં,

મહીડાં ઘૂમ્યાની ઘણી હામ છે; વા’લા. નંદલાલ૦

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધરનાં ગુણ;

ચરણનમેં સુખ શ્યામ છે; વા’લા. નંદલાલ૦

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using nandalal nahi re aavu lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in