નહીં મેલું રે સુંદર શ્યામ

પ્રેમાનંદ સ્વામી

નહીં મેલું રે સુંદર શ્યામ, કુંજવિહારી રે;

હું તો દામ વિનાની નાથ, દાસી તમારી રે.

તમે ગુણવંત સુખના ધામ, સારંગપાણી રે;

હું તો હાથે તમારે નાથ - જી વેચાણી રે.

જેમ રાખો તેમ રહું નાથ, એક પગે ઊભી રે;

નહીં વરતું કોઈ દિન નાથ, તમને દૂભી રે.

તારા ચરણ તની રજ શ્યામ, થઈને ચાલું રે;

કહો તો વ્રત રાખું વ્રજરાજ, તમને વ્યાલું રે.

જે કહેવું ઘટે તે ક્હાન, મુજને કહેજો રે;

વ્હાલા પ્રેમાનંદ પર નાથ, રાજી રહેજો રે.

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in