મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો

દાસી જીવણ

મોર, તું તો આવડાં તે રૂપ ક્યાંથી લાવ્યો;

મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો.

લાલ ને પીળો મોરલો અજબ રંગીલો;

વર થકી આવે વેલો;

સતી રે સુહાગણ સુંદરી રે;

સૂતો તારો શે’ર જગાયો રે;

મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો.- મોર, તું તો..

ઇંગલા ને પિંગલા મેરી અરજું કરે છે રે;

હજી રે નાથજી કેમ ના’વ્યો;

કાં તો શામળીયે છેતર્યો ને કાં તો;

ઘર રે ધંધામાં ઘેરાયો રે;

મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો.- મોર, તું તો..

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in