કાયા કેરી કોટડી એમાં મન વણઝારો

લીરબાઈ

કાયા કેરી કોટડી એમાં મન વણઝારો,

શબદની ગુંજયું કરી લેજો,

શબદુના લાલ સોદાગર વીરા મારા,

હીરા દેખી વણજુ કરી લેજો.

તન કેરા ત્રાજવા મન કેરા તોલાં,

હિરલા પદારથ તોળી લોજો,

ધારણે બેઠો મારો વીરો વણઝારો,

નમતેરી ધારણા લેજો.

મેલા મનને ફુલ ફટકતા રે'વે,

ઉન ભાયલાથી ન્યારા રે'જો,

આપ ડુબે ઓરનકુ ડુબાવે,

એને ટાળા દઈને તરજો.

આપકુ તારે ઓરનકુ તારે,

એને દલડાની ગુંજયું કે'જો,

ગુઢા ગરવા સાયરા સરખા,

સો ભાયલા ભેળા રે'જો.

માજમ રાત્યની હુઈ મશાલું,

ધ્યાન ધણીનું ધરજો,

દોય કર જોડી લીરબાઈ બોલ્યા,

સહેજે સહેજે તમે તરજો.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using kaya keri kotadi ema man vanazaro lyrics, kaya keri kotdi ema man vanjaro lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in