કરના ફકીરી તબ ક્યા દિલગીરી?

મીરાબાઈ

કરના ફકીરી તબ ક્યા દિલગીરી, સદા મગનમેં રહેના જીટેક.

કોઈ દિન ગાડી ને કોઈ દિન બંગલા, કોઈ દિન જંગલ બસના જી—કરના. ૧.

કોઈ દિન હાથી ને કોઈ દિન ઘોડા, કોઈ દિન પાંવ પે ચલના જી—કરના ૨.

કોઈ દિન ખાજાં ને કોઈ દિન લાડુ, કોઈ દિન ફાકમફાકા જી—કરના ૩.

કોઈ દિન ઢોલિયા, કોઈ દિન તલાઈ, કોઈ દિન ભોંય પે લેટના જી— ⁠કરના ૪.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, જો આન પડે સો સહના જી—કરના ૫.

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in