કહાના તું તો કામણગારો રે

નરસિંહ મહેતા

કામણગારો રે, કહાના તું તો કામણગારો રે.

મને કાંઈ કામણ કીધારે, મારાં ચિત્ત હરીને લીધાં; કહાના.

મારી સાસુડી સંતાપેરે, પેલી નણદી ઓળંબા આપે; કહાના.

મને ભોજનીયાં નવ ભાવેરે, મને નિદ્રા તે કઈપેરે આવે; કહાના.

મને પગની ભરાવી આંટીરે, મને મુખમાં તંબોળે છાંટી; કહાના.

હું તો પૂરણ પદને પામીરે, મને મળ્યો નરસૈંયાનો સ્વામી; કહાના.

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in