કાચબા કાચબીનું ભજન

ભોજા ભગત

કાચબો કાચબી સમુદ્રમાં રહેતાં, લેતાં હુરિનું નામ,

પાપીએ આવીને પાસલો નાંખ્યો, જાળીડે નાંખી જાળ ;

જનાવર જીવતાં ઝાલ્યાં રે, લેઇ આધરણમાં ઓર્યાં રે. ટેક.

સાહેર મધ્યે તો સુખીયાં હતાં, આનંદ હતેા અમાપ,

ઠેલી ઠેલીને ઠામમાં ઘાલ્યાં, નીચે કીધો તાપ;

આપે એ બળવા લાગાંરે, સાહેર મેલી શીદને ભાગાંરે—કાચબો. ૧

કાચબો કહેછે કાચીને તું, રાખને ધારણ ધીર,

આપણને ઉગારશે વાલો, જુગતે જાદવવીર ;

ચિંતા મેલી શરણે આવેારે, મરવાને નહીંદે માવોરે.—કાચબો. ૨

વારતીતી તે સમે શ્યા વાસ્તે, મારૂં કશું ન માન્યું કેણ,

કાળ આવ્યો કોણ રાખશે, તમે નીચાં ઢાળો નેણ ;

પ્રભુ તારો નાવિયો પ્રાણી રે, માથે આવી માત નિશાની રે.૩

અબળાને ઇતમાર ન આવે, કોટિ કરીને ઉપાય,

કહ્યું ન માને કોઇનુંરે, એતો ગાયું પોતાનું ગાય,

એવી વિશ્વાસ વોણીરે, પ્રથમ તે મત્યુની પોણીરે.૪

કાચબી કે’છે ક્યાં છે તારો, રાખણહારા રામ,

હરિ નથી કેના હાથમાંરે, તમે શું બોલો છો સ્વામ;

મરવા ટાણે મતિ મુંઝાણીરે, ત્રુટ્યા પછી ઝાલવું તાણીરે.૫

ત્રિકમજી ત્રણ લોકમાં મારે, તારો છે ઇતબાર,

અષ્ટક પડી હરિ આવજોરે મારી, આતમના ઉદ્ધાર ;

છોગાળા વાત છે છેલીરે, થાજો બળતલના બેલીને.૬

કાચબી કે’છે કોણ ઉગારે, જાતો રહ્યો જગદીશ,

ચારે દિશિથી સળગી ગયુંરે, તેમાં ઓર્યાં વચ્ચો વીચ;

જેના વિશ્વાસ છે તારેરે, તેનો ઇતબાર નહિ મારેરે.૭

બળતી હોતો બેસને મારી, પીઠપર રાખું પ્રાણ,

નિંદા કરો છો નાથનીરે એતો, મારો છો મુંને બાણ ;

વા’લો મારો આવશે વા’રેરે, ઓર્યામાંથી મને ઉગારેરે.૮

કાચબી કહે કિરતાર ન આવ્યો, આપણો આવ્યો અંત,

પ્રાણ ગયા પછી પો’ચશેરે, તમે તે શું ખાંધેા મન તંત;

આમાંથી જો ઉગરિયેરે, તો બા’રો કદી પગ ન ભરિયેરે. ⁠૯

વિઠ્ઠલજી મારી વિનતિ સુણી, શામળા લેજો સાર,

લીહ લોપાશે લેાકમાંરે, બીજી વાંસે કેની વ્હાર ;

હરિ મારી હાંસી થાશેરે, પ્રભુ પરતીતિ જાશેરે,૧૦.

કેશવજીને કરૂણા આવી; મોકલ્યા મેઘ મલાર,

આંધણમાંથી ઉગારિયો આવી, કાચબાને કિર્તાર;

ભોજલ ભરોસો આવશે જેનેરે, ત્રિકમજી તારશે તેનેરે.૧૧.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using Kachaba Kachabinu Bhajan lyrics, kacba kachbi nu bajan lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in