જો આનંદ સંત ફકીર કરે વો આનંદ નાહીં અમીરી મેં

સંત મિલન કો જાઈએ, તજ માન મોહ અભિમાન

જ્યું જ્યું પાવ આગે ધરે, કોટિ યજ્ઞ સમાન

જો આનંદ સંત ફકીર કરે વો આનંદ નાહીં અમીરી મેં

સુખદુઃખ મેં સમતા સાધ રહે, કુછ ખોફ નહીં જાગીરીમેં... ꠶ટેક

હર રંગમેં સેવક રૂપ ચહે, અમૃત જલકા જ્યું કૂપ રહે,

સતકરમ કરે ઔર ચૂપ રહે, ભલે છાંવ મિલે યા ધૂપ રહે;

નિઃસ્પૃહી બને જગમેં વિચરે, રહે વે ધીર ગંભીરી મેં... ꠶ ૧

જગતારણ કારન દેહ ધરે, સતસેવા કરે જગ પાપ હરે,

જિજ્ઞાસુ કે ઘટમેં જ્ઞાન ભરે, સતવાણી સદા મુખસે ઉચરે;

ષડરિપુકો બસકર રંગ મેં રમે, રહે વે સદા શૂરવીરી મેં... ꠶ ૨

સદ્‍બોધ જગતમેં આઈ કહે, સતમારગ કો દિખલાઈ કહે,

ગુરુજ્ઞાન સે પદ યે ગાઈ કહે, સતાર શબ્દ સમજાઈ કહે;

મરજીવા બને સો મોજ કરે રહે વે અલમસ્ત ફકીરીમેં... ꠶ ૩

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in