જશોદાના જીવણ ઊભા

નરસિંહ મહેતા

જશોદાના જીવન ઊભા, જમનાને તીરે;

મોરલી વજાડે મોહન, મધૂરી ધીરે.- જશોદાના.. - ટેક

પીતાંબરની પલવટ વાળી, ઉર લેહેકે માળા;

કાનબીચ કુંડળ લળકે, દીસે રૂપાળા.- જશોદાના..

પરભાતે ઊઠીને ગોપી, ગૌને હેરાવે ;

ઓ કાનુડા ! ઓ કાનુડા ! કહીને બોલાવે.- જશોદાના..

આજ તો અમારી ઘેનેં, દૂધ થોડેરાં દીધાં,

રખે રે શામળિયે વહાલે, દોહીને પીધાં.- જશોદાના..

સાંભળ રે સલૂણી શ્યામા, વાતલડી મારી;

તુજ સરખી સલક્ષણી છે, ગાવલડી તારી.- જશોદાના..

એવાં એવાં વચન સુણી, ગોપી આનંદ પામી;

ભક્તવત્સલ ભૂધરજી મળ્યા, મેહેતા નરસૈના સ્વામી.- જશોદાના..

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in