જાગીને જોઉં તો

નરસિંહ મહેતા

જાગીને જોઉં તો જગત દીસે નહિ,

ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે;

ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રુપ છે,

બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહ્મ પાસે ... જાગીને

પંચ મહાભૂત પરબ્રહ્મ વિશે ઉપજ્યાં,

અણુ અણુમાંહીં રહ્યાં રે વળગી;

ફૂલ ને ફળ તે તો વૃક્ષનાં જાણવાં,

થડ થકી ડાળ નવ હોય અળગી ... જાગીને

વેદ તો એમ વદે, શ્રુતિ-સ્મૃતિ શાખ દે

કનક કુંડલ વિશે ભેદ ન્હોયે;

ઘાટ ઘડિયાં પછી નામરૂપ જૂજવાં

અંતે તો હેમનું હેમ હોયે ... જાગીને

જીવ ને શિવ તો આપ ઇચ્છાએ થયા

રચી પ્રપંચ ચૌદ લોક કીધા;

ભણે નરસૈંયો એ 'તે જ તું', 'તે જ તું'

એને સમર્યાંથી કૈં સંત સીધ્યા ... જાગીને

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in