હે મારે મહિસાગરને આરે

હે મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

વાગે સે, ઢોલ વાગે સે

હે મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગામ ગામનાં સોનીડા આવે સે

એ આવે સે, હુ લાવે સે

મારા માની નથણીયું લાવે સે

મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગામ ગામનાં સુથારી આવે સે

એ આવે સે, હુ લાવે સે

મારી માનો બાજોઠીયો લાવે સે

મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગામ ગામનાં દોશીડા આવે સે

એ આવે સે, હુ લાવે સે

મારી માની ચુંદડીયો લાવે સે

મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

હે મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

વાગે સે, ઢોલ વાગે સે

હે મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in