હરિહરિ રટણ કર

નરસિંહ મહેતા

હરિહરિ રટણ કર કઠણ કળિકાળમાં,

દામ બેસે નહિ કામ સારશે;

ભક્ત આધીન છે,શ્યામસુંદર સદા,

તે તારાં કારજ સિદ્ધ કરશે. હરિહરિ.

અલ્પ સુખ સારું શું,મૂઢ ફૂલ્યો,

શીશ પર કાળ રહ્યો દંત કરડે;

પામર પલકની ખબર તુજને નહીં,

મૂઢ શું જોઇને મૂછ મરડે? હરિહરિ.

પ્રૌઢ પાપે કરી,બુદ્ધિ પાછી ફરી,

પરહરી થડ શું ડાળે વળગ્યો;

ઈશને ઈર્ષા છે નહીં,જીવ પર,

આપણે અવગુણે રહ્યો રે અળગો. હરિહરિ.

પરપંચ પરહરો,સારા હૃદિયે ધરો,

ઊચરો હરિમુખે અચળ વાણી;

નરસૈંયા હરિતણી ભક્તિ મા,

ભક્તિ વિના બીજું ધૂળધાણી. હરિહરિ.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using Harihari Ratan Kar lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in