હા રે ગુરૂજી આજ મારે આંગણે

લીરબાઈ

હા રે ગુરૂજી આજ મારે આંગણે,

મોટા મુનીવર મળ્યા હો જી.

બીજ થાવર રેન રૂડી,

જામાની જુગત જડી,

આજે વરતાણી મારે આનંદની ઘડી હો જી.

આવતાને આદર દીજે,

પગ ધોઈ પાહોળ લીજે,

એવી રે કમાણીમાં મારો સાયબોજી રીઝે હો જી.

પાટ માંડી કળશ થાપિયા,

જાગી જયોત જુગત જાણી,

કોળીને પાહોળ આપણી ગત્યમાં વરતાણી હો જી.

મોતીડાના ચોક પુરી બેઠા છે ધણીના નુરી,

કરી લ્યો ને કમાયું વેળા જાય છે રે વઈ હો જી.

સાધુ આગળ હાથ જોડી, આવી દ્વાર ખડી,

બોલિયા લીરબાઈ અમને વસ્તુ અમર રે જડી હો જી.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using ha re guruji aaj mare aangane lyrics, ha re guruji aj mare angne lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in