ગુલાબી કેમ કરી જાશો

આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી

ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ

ગુલાબી કેમ કરી જાશો ચાકરી

ભીંજાય હાથી ને ભીંજાય ઘોડલાં રે

ભીંજાય હાથીને બેસતલ સૂબો

ગુલાબી કેમ કરી જાશો ચાકરી

ભીંજાય મેડી ને ભીંજાય માળિયાં રે

ભીંજાય મેડીની બેસતલ રાણી

ગુલાબી કેમ કરી જાશો ચાકરી

તમને વહાલી તમારી ચાકરી

અમને વહાલો તમારો જીવ

ગુલાબી નહિ જવા દઉં ચાકરી

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in