ગોવિંદ ખેલે હોળી

નરસિંહ મહેતા

વૃંદાવન જઈએ,

જીહાં ગોવિંદ ખેલે હોળી;

નટવર વેશ ધર્યો નંદ નંદન,

મળી મહાવન ટોળી... ચાલો સખી !

એક નાચે એક ચંગ વજાડે,

છાંટે કેસર ઘોળી;

એક અબીરગુલાલ ઉડાડે,

એક ગાય ભાંભર ભોળી... ચાલો સખી !

એક એકને કરે છમકલાં,

હસી હસી કર લે તાળી;

માહોમાહે કરે મરકલાં,

મધ્ય ખેલે વનમાળી... ચાલો સખી !

વસંત ઋતુ વૃંદાવન સરી,

ફૂલ્યો ફાગણ માસ;

ગોવિંદગોપી રમે રંગભર,

જુએ નરસૈંયો દાસ... ચાલો સખી !

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in