ગોરમા રે ગોરમા રે

ગોરમા રે ગોરમા રે સસરો દેજો સવાદિયા,

તમે મારી ગોરમા છો!

ગોરમા રે ગોરમા રે સાસુદેજો ભુખાવળા,

તમે મારી ગોરમા છો!

ગોરમા રે ગોરમા રે કંથ દેજો કહ્યાગરો

તમે મારી ગોરમા છો!

ગોરમા રે ગોરમા રે નણંદ દેજો સાહેલડી

તમે મારી ગોરમા છો!

ગોરમા રે ગોરમા રે દેરાણી જેઠાણી ના જોડલાં

તમે મારી ગોરમા છો!

ગોરમા રે ગોરમા રે દેર ને જેઠ બે ઘોડલે

તમે મારી ગોરમા છો!

ગોરમા રે ગોરમા રે ભગરી ભેંસના દૂઝણાં

તમે મારી ગોરમા છો!

ગોરમા રે ગોરમા રે કાઠા તે ઘઉંની રોટલી

તમે મારી ગોરમા છો!

ગોરમા રે ગોરમા રે મહીં રે માવળીયો ગોળ

તમે મારી ગોરમા છો!

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in