દવ તો લાગેલ ડુંગર મેં

મીરાબાઈ

દવ તો લાગ્યો ડુંગરિયે,અમે કેમ કરીએ?

હાલવા જઈએ તો વહાલા હાલી ન શકીએ,

બેસી રહીએ તો અમે બળી મરીએ રે.

આ રે વસ્તીએ નથી ઠેકાણું રે વહાલા હેરી,

પરવસ્તીની પાંખે અમે ફરીએ રે.

સંસાર-સાગર મહાજળ ભરિઓ વહાલા હેરી,

બાંહેડી ઝાલો નીકર બૂડી મરીએ રે.

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધાર નાગર હેરી,

ગુરુજી તારો તો અમે તરીએ રે.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using dav to lagel dungar me lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in