ચોખલિયાળી ચૂંદડી

ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

રંગ રઢિયાળી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

સોળે શણગાર સોહે

માડીમાં મન મારું મોહે

અનંતની ઓઢી ઓઢણી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

રંગ રઢિયાળી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ગગનગોખમાં ગરબે ઘૂમે તારલિયું રળિયાત

સંગે શોભે નાથ સુધાકર પૂનમ કેરી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

રંગ રઢિયાળી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ચોરે ને ચૌટે માનાં કંકુ વેરાણાં

ગોખે ગોખે જ્યોતિ ઝબકે છાંટણાં છંટાયા

તાળી કેરા તાલે માડી ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

રંગ રઢિયાળી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in