ચપટી ભરી ચોખા ને ઘીનો છે દીવડો...

ચપટી ભરી ચોખા ને ઘીનો છે દીવડો

શ્રીફળની જોડ લઈએ રે….

હાલો હાલો પાવાગઢ જઈએ રે…

માને મંદિરીયે સુથારી આવે,

સુથારી આવે માના બાજોઠ લઈ આવે,

બાજોઠની જોડ લઈને રે… હાલો….

માને મંદિરીયે કસુંબી આવે,

કસુંબી આવે માની ચૂંદડી લઈ આવે,

ચૂંદડીની જોડ અમે લઈએ રે….. હાલો…

માને મંદિરીયે સોનીડો આવે,

સોનીડો આવે માના ઝાંઝર લઈ આવે,

ઝાંઝરની જોડ અમે લઈએ રે… હાલો….

માને મંદિરીયે માળીડો આવે,

માળીડો આવે, માના ગજરા લઈ આવે,

ગજરાની જોડ અમે લઈએ રે…. હાલો….

માને મંદિરીયે ઘાંચીડો આવે,

ઘાંચીડો આવે માના દીવડાં લઈ આવે,

દીવડાની જોડ અમે લઈએ રે…. હાલો….

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in