બોલે ઝીણાં મોર

મીરાબાઈ

બોલે ઝીણા મોર, બોલે ઝીણાં મોર

રાધે! તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર.

મોર હી બોલે, બપૈયા હી બોલે,

કોયલ કરત કલશોર ... રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

કાલી બદરિયા મેં વીજળી ચમકે,

મેઘ હુઆ ઘનઘોર ... રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

ઝરમર ઝરમર મેહુલો વરસે,

ભીંજે મારા સાળુડાની કોર ... રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,

તું તો મારા ચિત્તડાનો ચોર ... રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using bole jina mor lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in