ભક્તિ શૂરવીરની સાચી રે

ભોજા ભગત

ભક્તિ શૂરવીરની સાચી રે, લીધા પછી નહીં મેલે પાછી.ટેક

મન તણો જેણે મોરચો કરીને; વઢિયા વિશ્વાસી રે;

કામ-ક્રોધ-મદ-લોભ તણે જેણે ગળે દીધી ફાંસી રે. —ભક્તિ ૧

શબ્દના ગોળા જ્યારે છૂટવા લાગ્યા, મામલો ગઢ માચી રે;

કાયર હતા તે કંપવા લાગ્યા, એ તો નિશ્ચે ગયા નાસી રે.—ભક્તિ ૨

સાચા હતા તે સન્મુખ ચડ્યા ને, હરિસંગે રહ્યા રાચી;

પાંચ પચીસથી પરા થયા, એક બ્રહ્મ રહ્યા ભાસી રે.—ભક્તિ ૩

કર્મના પાસલા કાપી નાખ્યા, ભાઈ ઓળખ્યા અવિનાશી,

અષ્ટ સિદ્ધિને ઈચ્છી નહીં, ભાઈ, મુક્તિ તેની દાસી રે. —ભક્તિ ૪

તન-મન-ધન જેણે તુચ્છ કરી જાણ્યાં, અહોનિશ રહ્યા ઉદાસી;

ભોજો ભગત કહે ભડ થયા, એ તો વૈકુંઠના વાસી રે. —ભક્તિ ૫

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using Bhakti Shurvirni Sachi Re lyrics, bakti survirni saci re lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in