ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

પ્રભુ એવું માગું છું

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

પ્રભુ એવું માગું છું

રહે હૃદય કમલમાં તારું ધ્યાન

પ્રભુ એવું માગું છું

રહે હૃદય કમલમાં તારું ધ્યાન

પ્રભુ એવું માગું છું

તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું

તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું

રાત દિવસ ગુણો તારા ગાયા કરું

રાત દિવસ ગુણો તારા ગાયા કરું

અંત સમય રહે તારું ધ્યાન

પ્રભુ એવું માગું છું

અંત સમય રહે તારું ધ્યાન

પ્રભુ એવું માગું છું

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

પ્રભુ એવું માગું છું

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

પ્રભુ એવું માગું છું

મારી આશા નિરાશા કરશો નહિ

મારી આશા નિરાશા કરશો નહિ

મારા અવગુણ હૈયામાં ધરશો નહિ

મારા અવગુણ હૈયામાં ધરશો નહિ

શ્વાસે શ્વાસે રહે તારું ધ્યાન

પ્રભુ એવું માગું છું

શ્વાસે શ્વાસે રહે તારું ધ્યાન

પ્રભુ એવું માગું છું

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

પ્રભુ એવું માગું છું

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

પ્રભુ એવું માગું છું

મારા પાપ ને તાપ સમાવી દેજો

મારા પાપ ને તાપ સમાવી દેજો

આ સેવકને ચરણોમાં રાખી લેજો

આ સેવકને ચરણોમાં રાખી લેજો

આવી દેજોને દર્શન દાન

પ્રભુ એવું માગું છું

આવી દેજોને દર્શન દાન

પ્રભુ એવું માગું છું

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

પ્રભુ એવું માગું છું

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારા પ્રાણ

પ્રભુ એવું માગું છું

પ્રભુ એવું માગું છું

પ્રભુ એવું માગું છું

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in