ભજ ગોવિંદ સ્તોત્ર

શંકરાચાર્ય

ભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં, ગોવિન્દં ભજ મૂઢમતે ।

સમ્પ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલે, નહિ નહિ રક્ષતિ ડુકૃઞ્કરણે ॥૧॥

મૂઢ જહીહિ ધનાગમતૃષ્ણાં, કુરુ સદ્‍બુદ્ધિં મનસિ વિતૃષ્ણામ્ ।

યલ્લભસે નિજકર્મોપાત્તં, વિત્તં તેન વિનોદય ચિત્તમ્ ॥૨॥

યાવદ્-વિત્તોપાર્જન-સક્તસ્તાવન્-નિજ-પરિવારો રક્તઃ ।

પશ્ચાજ્જીવતિ જર્જરદેહે, વાર્તાં કોઽપિ ન પૃચ્છતિ ગેહે ॥૩॥

મા કુરુ ધનજનયૌવનગર્વં, હરતિ નિમેષાત્ કાલઃ સર્વમ્ ।

માયામયમિદં અખિલં હિત્વા, બ્રહ્મપદં ત્વં પ્રવિશ વિદિત્વા ॥૪॥

સુર-મન્દિર-તરુમૂલ-નિવાસઃ, શય્યા ભૂતલમ્ અજિનં વાસઃ ।

સર્વપરિગ્રહભોગત્યાગઃ, કસ્ય સુખં ન કરોતિ વિરાગઃ ॥૫॥

પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરનં, પુનરપિ જનનીજઠરે શયનમ્ ।

ઈહ સંસારે બહુદુસ્તારે, કૃપયાઽપારે પાહિ મુરારે ॥૬॥

ગુરુચરણામ્બુજ-નિર્ભર-ભક્તઃ, સંસારાદ-ચિરાદ્ ભવમુક્તઃ ।

સેન્દ્રિય-માનસ-નિયમાદેવં, દ્રક્ષ્યસિ નિજં હૃદયસ્થં દેવમ્ ॥૭॥

ગેયં ગીતાનામ-સહસ્રં, ધ્યેયં શ્રીપતિરૂપમ્ અજસ્રમ્ ।

નેયં સજ્જન-સઙ્‍ગે ચિત્તં, દેયં દીનજનાય ચ વિત્તમ્ ॥૮॥

ભગવદ્‍ગીતા કિઞ્‍ચિદધીતા, ગઙ્‍ગાજલ-લવકણિકા પીતા ।

સકૃદપિ યેન મુરારિ-સમર્ચા, તસ્ય યમઃ કિં કુરુતે ચર્ચામ્ ॥૯॥

[તસ્ય યમેન ન ક્રિયતે ચર્ચા]

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in