બંગલાનો બાંધનાર

દાસી જીવણ

આ બંગલાનો બાંધનાર કેવો મારા ભાઈ;

ભાડૂતી બંગલો કોણે રે બનાવ્યો ?...0

લોઢું નથી કાંઈ લાકડું નથી એમાં;

નથી ખીલા નથી ખીલીઓ મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

ઈંટો નથી કાંઈ ચૂનો રે નથી એમાં;

નથી સિમેન્ટ નથી રેતી મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

આ રે બંગલામાં દસ દસ દરવાજા;

નવસો નવાણું એમાં બારી મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

કડિયા-કારીગરની કારીગરી નથી એમાં;

પાણીની બનાવી હવેલી મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

બંગલો બનાવી માંહી જીવાભાઈ પધરાવ્યા;

નથી દેવું પડતું ભાડું મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

નટવર શેઠની નોટિસો રે આવી;

અમારે ચોપડે નથી નામું મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

ઊઠો જીવાભાઈ જમડા રે આવ્યા;

આ રે બંગલો કરો ખાલી મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

પાછું વાળી શું જુઓ છો જીવાભાઈ;

ખૂટી ગયાં અન્ન-જળ-પાણી મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

દાસી જીવણ જાઓ ગુરુજીને ચરણે;

તારશે પ્રેમનગરવાળો મારા ભાઈ...0 ભાડૂતી બંગલો

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in