અજવાળું હવે અજવાળું

દાસી જીવણ

અજવાળું, હવે અજવાળું

ગુરુ આજ તમ આવ્યે રે મારે અજવાળું.

સતગુરુ શબ્દ જ્યારે શ્રવણે સુણાવ્યો,

ભેટ્યા ભીમ ને ભાંગ્યું ભ્રમનું તાળું. - ગુરુ આજ

જ્ઞાન ગરીબી, સંતની સેવા,

પ્રેમભક્તિનો સંગ હવે પાળું. - ગુરુ આજ

ખીમ ને ભાણ રવિ રમતા રામા, તે

જ તત્વમાં ગુરુ, તમને ભાળું. - ગુરુ આજ

દાસી જીવણ સત ભીમનાં ચરણાં,

અવર દુજો ધણી નહીં ધારું . - ગુરુ આજ

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in