આસો માસો શરદ પૂનમની રાત

નરસિંહ મહેતા

આસો માસો શરદ પૂનમની રાત જો

ચાંદલિયો ઊગ્યો રે સખી મારા ચોકમાં

સસરો મારો ઓલા જનમનો બાપ જો

સાસુ રે ઓલા જનમની માવડી

જેઠ મારો અષાઢીલો મેઘ જો

જેઠાણી ઝબૂકે વાદળ વીજળી

દેર મારો દેરાસરનો દેવ જો

દેરાણી દેરાસર કેરી પૂતળી

નણંદ મારી વાડી માયલી વેલ જો

નણદોઈ મારો પારસ પીપળો

પરણ્યો મારો સગી નણંદનો વીર જો

તાણીને બાંધે નવરંગ પાઘડી

આસો માસો શરદ પૂનમની રાત જો

ચાંદલિયો ઊગ્યો રે સખી મારા ચોકમાં

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in