આ ઈતિહાસ જ્યારે પાનબાઈએ સાંભળ્યો રે

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

આ ઇતિહાસ જ્યારે પાનબાઈએ સાંભળ્યો રે, ત્યારે લાગ્યાં સતીને પાય

આજ મને તમે પાવન કીધી ને, અંગમાં આનંદ ન માય રે...

આ ઇતિહાસ જ્યારે...

ભાઈ રે ! મોહરૂપી પડળ ઊઘડી ગયાં રે, હવે બીજું ગોઠે નહિ કાંઈ રે;

જગત સરવે મને જૂઠું જણાયું ને, જાગ્યો પ્રેમ ઉરમાંય રે...

આ ઇતિહાસ જ્યારે...

ભાઈ રે ! હવે મને આપ અભ્યાસ કરાવો રે, ઈ રે માગું વરદાન રે;

ભલે રે તમે મારો મોહ ટાળ્યો ને, પવિત્ર તમારાં દર્શન રે...

આ ઇતિહાસ જ્યારે...

ભાઈ રે ! જેથી આવાગમન નડે નહિ ને, જીવદશા મટી જાય રે;

એવો ઉપદેશ આપો મને રે, જેથી જીવન્મુક્ત દરશાય રે...

આ ઇતિહાસ જ્યારે...

સરલવાણી ગંગાસતીની સાંભળી ને, પૂરણ પ્રગટયો અધિકાર રે;

ગંગાસતી એમ બોલિયાં રે, હવે લાગ્યો વચનમાં એકતાર રે...

આ ઇતિહાસ જ્યારે...

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using Aa Itithas Jayre Panbai e Sambhaliyo Re lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in