અમારો સંપર્ક કરો

તમને આ વેબસાઈટ પર ન મળતા ભજન વિશે માહિતી મોકલવી હોય તો તમે આપેલ લિંક પર ફોર્મ ભરીને અમને જણાવી શકો છો.

અથવા

જો તમે આ વેબસાઈટ વિશે કોઈ ચૂચન કે અભિપ્રાય મોકલાવ ઇચ્છતા હોવ તો namaste@bhaktimitra.in પર મેઈલ કરી શકો છો.

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in